kino@kulturasnina.sk 0918 591 320

Návštevný poriadok


Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom Kina Centrum v Snine (ďalej len „kino“) je právnická osoba Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina so sídlom Strojárska 2060/95, 06901 Snina, IČO: 42089697, zastúpená štatutárom Mgr. Diana Turčík, riaditeľkou (ďalej len „prevádzkovateľ“).
Adresa Kina Centrum je: Dom kultúry, Strojárska 2061/96, 069 01 Snina. Prevádzka kina sa realizuje v kinosále Domu kultúry Snina.
Kinosála slúži obyvateľom a návštevníkom mesta (ďalej len „návštevníci“) najmä na návštevy filmových predstavení a rôznych kultúrnych podujatí. Kinosála slúži tiež na prenájom pre usporiadanie školení, seminárov, besied a ďalších podobných podujatí.

Správanie sa v kinosále

Návštevník vstupuje do kinosály a používa jej vybavenie a zariadenia na svoju vlastnú zodpovednosť. Návštevníci sa majú správať slušne a navzájom ohľaduplne, majú udržiavať poriadok, čistotu a bezpečnosť. Do kinosály je zakázané:

 • vstupovať v podnapitom stave,
 • vstupovať so psami a inými zvieratami,
 • vstupovať a pohybovať sa s objemnou batožinou.

V prípade porušenia týchto zásad nebude návštevníkovi umožnený vstup do kinosály. Týmto návštevníkovi nevzniká nárok na vrátenie vstupného. Ďalej prevádzkovateľ upozorňuje návštevníkov, že vzhľadom na ochranu zdravia a bezpečnosti návštevníkov Domu kultúry Snina je v jeho priestoroch, teda tiež v kinosále zakázané:

 • fajčiť,
 • požívať alkoholické nápoje a užívať iné návykové látky,
 • požívať pochutiny v šuštiacich obaloch, narušujúcich ticho,
 • manipulovať s otvoreným ohňom, výbušninami, jedovatými látkami, chemikáliami a inými predmetmi ohrozujúcimi zdravie a bezpečnosť,
 • používať mobilné telefóny či iné komunikačné zariadenia,
 • vyrábať akékoľvek obrazové, zvukové či obrazovo-zvukové záznamy na akýchkoľvek zariadeniach,
 • rušiť predstavenia nevhodným správaním sa, hlasným rozhovorom, pískaním a ďalšími prejavmi, ktoré sú v rozpore so zásadami spoločenského správania sa,
 • používať fyzickú silu, neslušné výrazy, gestá či akékoľvek prejavy, ktoré hanobia rasu, náboženstvo prípadne etnikum,
 • poškodzovať majetok kina.

V prípade, že návštevník poruší ktorýkoľvek z týchto zákazov, bude zo strany pracovníka MKOS Snina:

 1. napomenutý a upozornený na dodržiavanie tohto návštevného poriadku,
 2. v prípade, že upozornenie účinné nebolo, bude požiadaný o opustenie kinosály bez nároku na vrátenie vstupného,
 3. v prípade neochoty dobrovoľne opustiť kinosálu, požiada pracovník MKOS Snina na zaistenie poriadku v kinosále o asistenciu orgán zabezpečujúci verejný poriadok v meste (Mestská polícia, PZ)

Vstupné a vstupenky do kina

Výška vstupného je premenlivá a prevádzkovateľ ju určuje na základe požiadaviek distribučnej spoločnosti, ktorá daný film distribuuje.
Návštevníkom kina bude umožnený vstup do kinosály iba s platnou vstupenkou.
Návštevníci kina si môžu vstupenku/y rezervovať na internetovej stránke www.kinosnina.sk. Postup, ako si rezervovať vstupenku/y je uvedený tiež na tejto stránke. Všetky rezervácie sa automaticky rušia 30 minút pred začiatkom predstavenia.
Vstupenku/y je možné kúpiť buď osobne v pokladni kina alebo prostredníctvom internetu na stránke www.kinosnina.sk.
Pokladňa kina je otvorená vždy jednu hodinu pred začiatkom každého predstavenia.
V pokladni kina je možné platiť iba hotovosťou alebo platnými kultúrnymi poukazmi.
V pokladni kina sú akceptované zľavy:

 • 50% pre držiteľov preukazu ZŤP,
 • 50% pre držiteľov preukazu ZŤP-S a jeho sprievodcu.

Návštevníci kina sú povinní skontrolovať si vstupenku po jej zakúpení hneď pri pokladni, neskoršie reklamácie sa neprijímajú.
V prípade nedodania filmovej kópie, závažnej technickej poruchy na premietacom zariadení alebo nízkeho záujmu zo strany návštevníkov (minimálne 4 návštevníci) môže dôjsť k zrušeniu predstavenia. Zakúpené vstupenky na takéto predstavenie je možné vrátiť v pokladni kina. Ak bolo zakúpenie vstupenky na takto zrušené predstavenie realizované cez internet, platí postup uvedený vo „Všeobecne záväzných podmienkach nákupu a rezervácie vstupeniek prostredníctvom internetu platné v Kine Centrum Snina“.
Pri prerušení filmového predstavenia, ktoré nemožno predvídať (napr. dlhodobý výpadok elektrického prúdu), vzniká nárok na vrátenie vstupného iba vtedy, ak bol film premietnutý iba do prvej polovice svojej minutáže.
Pri zmene údajov o pripravovanom filmovom predstavení oproti vopred deklarovaným údajom o ňom, ktoré z časových dôvodov nie je možné uviesť na plagátoch (napr. čas premietania, jazyková verzia, dabing ) a na www.kinosnina.sk, sa aktuálna zmena vyznačí oznamom vyveseným na dverách do budovy kina a na pokladni kina.

Vypracoval: Róbert Kovaľ, vedúci kina
Účinnosť: od 17.05.2017

Aktuálne podujatia

Back to Black

19:00
stredaSt
29.5.

Háveď

19:30
štvrtokŠt
30.5.

Háveď

19:15
sobotaSo
1.6.

Nájdi svoj film